پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

پرسشنامه منزلت اجتماعی معلمان – گرامی (۱۳۹۱)

منزلت هر شغل چگونگی رفتار متقابل و انتظارات جامعه را از شاغلان تعیین میکند و آنان را در ساخت دهی به تعامل های اجتماعی یاری می رساند. در کشورهای گوناگون هر شغلی منزلت ویژه خود را دارد و مردم هر کشوری می توانند مشاغل با منزلت بالا یا پایین را از هم تشخیص دهند. مردم از شاغلان با منزلت بالا تمکین می کنند کمک می طلبند و یا می خواهند مانند آنان شوند. برای مثال در مقایسه با مشاغل کارگری پزشک احترام بیشتری دارد و بیشتر اوقات به توصیه های او عمل می شود. اغلب منزلت اجتماعی را مترادف «پایگاه اجتماعی» تلقی میکنند که فرد در گروه با استناد پاراگراف مرتبه و موقعیت اجتماعی یک گروه، کسب میکند و بر اساس آن از برخی مزایا و ویژگی ها، برخوردار میگردد.لیکن مولفان و محققان متأخر، منزلت اجتماعی را نوعی شأن، اعتبار، عزت و احترام میدانند که جامعه برای افراد یک گروه، نهاد و یا براى شغل قائل هستند.

به منظور سنجش و ارزیابی منزلت اجتماعی معلمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و سه بعد احترام و نفوذ، درآمد و ثروت، و ارزش و اهمیت می‌باشد که از پژوهش معتبر گرامی (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.