پرسشنامه منطقی بودن مصرف کننده – یی و بامگارتنر (۲۰۱۱)

پرسشنامه منطقی بودن مصرف کننده – یی و بامگارتنر (۲۰۱۱)

منطقی بودن مصرف کننده به معنای این است که مصرف کننده پس از خرید به دنبال بهانه هایی است که احساس بهتری پس از خرید پیدا کند.

به منظور سنجش و ارزیابی منطقی بودن مصرف کننده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر یی و بامگارتنر (۲۰۱۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.