پرسشنامه رایگان مهارتهای ارتباطی بین فردی – منجمی زاده (۱۳۹۱)

پرسشنامه رایگان مهارتهای ارتباطی بین فردی – منجمی زاده (۱۳۹۱)

به منظور سنجش میزان مهارتهای ارتباطی بین فردی در افراد مختلف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر منجمی زاده (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه تأیید شده است.