پرسشنامه میزان دینداری – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

پرسشنامه میزان دینداری – بنی فاطمه (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی میزان دینداری افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد مناسکی، تجربی، پیامدی و اعتقادی می‌باشد که از پژوهش معتبر بنی فاطمه (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.