پرسشنامه نظارت بر خود (SMS) – لنوکس و وولف (۱۹۸۴)

پرسشنامه نظارت بر خود (SMS) – لنوکس و وولف (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نظارت بر خود در محیط های اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۳ گویه و ۲ بعد توانایی در اصلاح رفتار خود و حساسیت به رفتار دیگران می‌باشد که از پژوهش معتبر لنوکس و وولف (۱۹۸۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.