پرسشنامه نقش جنسیت بم (۱۹۷۴)

پرسشنامه نقش جنسیت بم (۱۹۷۴)

ساندرا بم روان شناس (۱۹۷۴) آزمونی تهیه کرد که دو جنسیتی بودن را اندازه گیری می کند. این آزمون شامل ۶۰ صفت یا عبارت توصیفی است. از پاسخ دهندگان در خواست می شود برای هر مورد نشان بدهند که در مقیاسی از ۱ (هرگز یا تقریبا هرگز درست نیست) تا ۷ (همیشه یا تقریبا همیشه درست است) آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کند. از ۶۰ صفت موجود ۲۰ صفت به صورت کلیشه ای زنانه است و ۲۰ صفت به صورت کلیشه ای مردانه و ۲۰ صفت خنثی است. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.