پرسشنامه نوآوری سازمانی – گرایلی نژاد (۱۳۹۱)

پرسشنامه نوآوری سازمانی – گرایلی نژاد (۱۳۹۱)

نوآوری سازمانی: نوآوری یعنی به کارگیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت؛ درواقع نوآوری عملی ساختن ایده های ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را به صورت یک فرآیند، خدمت جدید و یا محصول تازه ارائه می دهد. نوآوری استفاده از دانش فنی و اجرایی جدید برای ارائه محصول جدید و یا خدمت به مشتریان که شامل تجهیزات، محصولات، خدمات، فرآیندها، سیاست ها و پروژه ها می شود، می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی نوآوری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۸ گویه و ۴ بعد نوآوری فرآیندی، تولیدی، مدیریتی و رفتاری می‌باشد که از پژوهش معتبر گرایلی نژاد (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.