پرسشنامه رایگان نوردیک – ال.راکین روک و همکاران (۱۹۸۷)

پرسشنامه رایگان نوردیک – ال.راکین روک و همکاران (۱۹۸۷)

به منظور سنجش و ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی می توان از پرسشنامه نوردیک استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۷ گویه و ابعاد مشخصات فردی، میزان درد و سوزش و ناراحتی در قسمت های مختلف بدن، نیازهای فیزیکی شغلی و نیازهای روانشناختی شغلی می‌باشد که از پژوهش معتبر ال.راکین روک و همکاران (۱۹۸۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.