پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی – لیتلتون و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی – لیتلتون و همکاران (۲۰۰۵)

تصویر بدن به دریافت­ها، اندیشه ها و احساس‌ها در مورد بدن و تجربه بدنی اطلاق می‌شود. متخصصان بهداشت روانی، به دلیل اهمیت تصویر بدنی در ارتباطات اجتماعی و روابط بین فردی پژوهش های گوناگون را در این زمینه انجام داده­اند. پژوهش ها نشان می‌دهد که برخی افراد اشتغال ذهنی مداومی درباره­ی ظاهر جسمانی خود دارند و علیرغم طبیعی یا تقریباً طبیعی بودن ظاهر جسمانی، ترس مفرط و نگران کننده ­ای از زشت یا غیر جذاب بودن خود گزارش می‌کنند. به نظر می‌رسد افرادی که احساس خوبی نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبی نیز نسبت به زندگی خواهند داشت. در واقع، تصویر مثبت از جسم خویش، سبب ایجاد حس ارزشمندی در فرد و تصویر ذهنی که به هر صورت دستخوش تغییر شده باشد، منجر به تغییراتی در میزان حس ارزشمندی می شوند.

به منظور بررسی نگرانی از تصویر بدنی نزد افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۹ گویه و ابعاد نارضایتی ظاهری و تداخل در عملکرد اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر لیتلتون و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.