پرسشنامه نگرش به تقلب تحصیلی – فراست (۱۳۹۲)

پرسشنامه نگرش به تقلب تحصیلی – فراست (۱۳۹۲)

نگرش به تقلب: نگرش به تقلب میتواند مثبت یا منفی باشد. افرادی که تقلب را به عنوان امری قابل قبول میپذیرند، منافع خود را بر حقوق دیگران ترجیح میدهندو احساس پشیمانی و گناه نمیکنند نگرش مثبت به تقلب دارند و افرادی که ارتکاب به تقلب را تحت هر شرایطی عاملی ناپسند میدانند به تقلب نگرشی منفی دارند.

به منظور سنجش نگرش به تقلب تحصیلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فراست (۱۳۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.