پرسشنامه نگرش به تقلب – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

پرسشنامه نگرش به تقلب – فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳)

به منظور سنجش نگرش به تقلب در میان دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۱ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فعلی و رسولی آذر (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.