پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

نگرش زیست محیطی: مجموعه ای از احساسات، تمایلات، عقاید و قضاوت های یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست محیطی در زندگی است. این نگرش می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و جانوران بومی، حفظ منابع طبیعی و یا در جهت تخریب محیط زیست باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش زیست محیطی افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر امامقلی (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.