پرسشنامه نگرش مثبت به تقلب – اعتماد (۱۳۹۱)

پرسشنامه نگرش مثبت به تقلب – اعتماد (۱۳۹۱)

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش مثبت به تقلب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر اعتماد (۱۳۹۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.