پرسشنامه نگرش های عشق ورزی – کنوکس (۱۹۶۹)

پرسشنامه نگرش های عشق ورزی – کنوکس (۱۹۶۹)

نگرش های عشق ورزی: نگرشهای افراد در زمینه عشق ورزی، رفتارها و تجربیاتشان با کسی که دوست دارند و به او عشق می ورزند.

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش های عشق ورزی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کنوکس (۱۹۶۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ مورد تأیید قرار گرفته است.