پرسشنامه نگرش وسواس فکری و عملی مادزلی MOCI

پرسشنامه نگرش وسواس فکری و عملی مادزلی MOCI

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش وسواس فکری و عملی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد کنترل، شستشو، کندی/تکرار و شک و تردید می‌باشد که از پژوهش معتبر راچمن و هاجسون (۱۹۷۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه مطالعه در سال های ۱۳۷۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.