پرسشنامه رایگان نیازهای اساسی – گلاسر  (۱۹۹۵)

پرسشنامه رایگان نیازهای اساسی – گلاسر (۱۹۹۵)

ویلیام گلاسر (۱۹۲۵-۲۰۱۳) تدوین‌کننده نظریه‌های شناختی کنترل، واقعیت درمانی و انتخاب است. مهم‌ترین علاقه‌مندی‌های او شامل مسئولیت‌پذیری، مواجهه با واقعیت و پذیرش نتایج انتخاب‌ها بوده و از جمله ویژگی‌های کار گلاسر علاقه و پیگیری او در کاربردی نمودن نظریات‌اش در حوزه‌های مشاوره، آموزش و مدیریت می‌باشد.

در پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (۱۹۹۵) شرکت‌کننده در پنج حوزه نیاز به بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت و خودشکوفایی، آزادی و تفریح (با توصیفات عمومی آنها که در انتهای همین آزمون تشریح می‌شود) خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد.  این پرسشنامه از ۲۵ آیتم تشکیل شده است، به طوریکه هریک از نیازهای اساسی پنجگانه، پنج آیتم را به خود اختصاص می دهد. هریک از آیتم ها به صورت لیکرت ۵ درجه ای نمره گذاره می شود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.