پرسشنامه رایگان نیازهای بنیادی روانی گاردیا و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه رایگان نیازهای بنیادی روانی گاردیا و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا، دسی و ریان (۲۰۰۰) ساخته شده است. مقیاس مذکور شامل ۲۱ ماده است که سه خرده مقیاس، میزان احساس حمایت از نیاز های خودمختاری، نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط با دیگران را می سنجد.

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.