پرسشنامه هوش موفق – گریگورنکو و اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ (٢٠٠٢)

پرسشنامه هوش موفق – گریگورنکو و اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ (٢٠٠٢)

ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪای از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد آن را درون ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻓﺮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺧﻮد و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راه اﺻﻼح ﻳﺎ ﺟﺒﺮان، ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰی ﺑﺎﻫﻮشاﻧﺪ. اﻓﺮاد دارای ﻫﻮش ﻣﻮﻓﻖ، ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﺧﻼق و ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻐﻴﻴﺮ آن و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

به منظور سنجش و ارزیابی هوش موفق می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۴ گویه و ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻮش ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ، ﻫﻮش ﺧﻼق و ﻫﻮش ﻋﻤﻠﻲ می‌باشد که از پژوهش معتبر ﮔﺮﻳﮕﻮرﻧﻜﻮ و اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ (٢٠٠٢) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.