پرسشنامه هویت اجتماعی – صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰)

پرسشنامه هویت اجتماعی – صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰)

هویت اجتماعی از نیازهای روانی ـ اجتماعی کنشگران اجتماعی شکل می گیرد و پیشنیاز هرگونه زندگی اجتماعی است. هویت اجتماعی امکان برقراری ارتباط پایدار و معنادار روان شناختی با دیگران را ـ که محور و مبنای زندگی اجتماعی است ـ فراهم می کند. افراد بدون چارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی، مانند یکدیگر خواهند بود و هیچ کدام از آنها نمی توانند به شکلی معنادار و پایدار با یکدیگر پیوند یابند، چرا که فرآیند تمایزیابی میان آنها حادث نشده است و صرفاً با یک جامعه یکنواخت و هم شکل مواجه خواهیم بود. پس بدون هویت اجتماعی در واقع جامعه وجود نخواهد داشت. بنابراین، ساختن وپرداختن نوعی هویت شخصی واجتماعی امری خطیر است، چون زندگی اجتماعی انسان بدون وجود چارچوبی مشخص از هویت فردی و اجتماعی که به وسیله آن بدانیم دیگران کیستند و خود ما کیستیم غیر قابل تصور است.

به منظور بررسی میزان احساس تعلق و همبستگی افراد به یک جامعه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و دو بعد هویت فردی و جمعی می‌باشد که از پژوهش معتبر صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.