پرسشنامه هیجانات تحصیل – پکران و همکاران (۲۰۰۲)

پرسشنامه هیجانات تحصیل – پکران و همکاران (۲۰۰۲)

توجه به بحث ارتباط بین هیجان و شناخت و در نظر گرفتن این نکته که کلاس مکان تجارب هیجانی چندگانه شامل هیجانات مربوط به موفقیت یا شکست تحصیلی، پذیرش یا عدم پذیرش بوسیله دوستان و … است، سبب توجه خاص محققان تربیتی به عناصر هیجانی کلاس شده است. به گونه ای که در چند سال اخیر بر تعداد دانشمندانی که بر بافت آموزشی با نگاه هیجانی تحقیق می­کنند، افزوده شده است. باید گفت که اگر چه درک روابط چندگانه و متقابل بین فرایندهای انگیزشی، هیجانی و شناختی یک موضوع نوظهور در تحقیقات روانشناسی تربیتی محسوب می­شود. اما برخی تلاش­های نظری برای تعیین این روابط و تمرکز بر هیجانات بر بافت آموزشی صورت گرفته است. دانش آموزان در موقعیت های تحصیلی هیجان های مختلفی را تجربه می کنند. هیجان ها با انگیزش، راهبردهای یادگیری، منابع شناختی، خودگردانی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه داشته و بر سلامت روان شناختی و جسمانی آنان اثر گذار هستند. هیجان های تحصیلی به طور مستقیم با فعالیت های پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت تحصیلی گره خورده اند. این هیجان ها موقعیت های گوناگون حضور در کلاس درس، امتحان و زمان مطالعه را شامل می شوند.

به منظور بررسی هیجانات تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷۵ گویه و ابعاد هیجان­های مثبت و هیجان­های منفی می‌باشد که از پژوهش معتبر پکران و همکارانش (۲۰۰۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.