پرسشنامه هیجان خواهی – آرنت (۱۹۹۲)

پرسشنامه هیجان خواهی – آرنت (۱۹۹۲)

آرنت هیجان‌ خواهی را به صورت صفتی که ویژگی آن جستجوی هیجان‌ها و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و شدید و میل اقدام به خطرهای جسمانی، اجتماعی، قانونی و مالی به خاطر خود این تجربه‌ها است، تعریف می‌کند. هیجان‌خواه‌ها، افرادی ماجراجو و برونگرا هستند، از تکرار و یکنواختی خسته، کسل، بی حوصله و بی قرار می‌شوند و در جستجوی تجارب جدید، تازه، متنوع و هیجان‌انگیزند. این افراد، رفتار و تجربه جنسی بیشتر و متنوع‌تری دارند. به ورزش‌های خطرآفرین از قبیل سقوط آزاد و پرش در ارتفاع بلند، کوهنوردی، موتورسواری، چتربازی، خلبانی و اتومبیلرانی بیشتر علاقه دارند.

به منظور سنجش هیجان خواهی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ۲ خرده مقیاس تازگی و شدت می‌باشد که از پژوهش معتبر آرنت (۱۹۹۲) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.