پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند – تامسون و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند – تامسون و همکاران (۲۰۰۵)

وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: تحقیقات اخیر در زمینه بازاریابی، نشان می دهد توجه ویژه ای به اهمیت احساسات و عواطف در روابط بین مصرف کننده و برند معطوف شده است. در دهه گذشته، تحقیقات بازاریابی، مفهوم دوست داشتن را بررسی و تایید کرده است که از دیدگاه مصرف کننده چنین احساسی ممکن است حتی زمانیکه موضوع دوست داشتن یک موقعیت یا یک برند است به وجود آید. بر اساس الگوی روابط و این تصور که مصرف کنندگان میتوانند ویژگیهای انسانی را به برندها نسبت دهند، جامعه علمی شروع به اهمیت دادن به مفهوم دوست داشتن و وابستگی ها کرده است. وابستگی عاطفی عبارت از شدت پیوندهایی است که بین شخصیت یک فرد با برند برقرار می شود. در ارتباط با تئوری وابستگی، این پیوند از طریق نمودار حافظه ای و یا ارائه روانی مثال زده می شود که شامل تفکرات و احساسات در مورد برند و روابط آن با شخصیت فرد است.

به منظور سنجش میزان ووابستگی عاطفی به برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد مهربانی، ارتباط و احساسات شدید می‌باشد که از پژوهش معتبر تامسون و همکاران (۲۰۰۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.