پرسشنامه وسواس مرگ – عبدالخالق (۱۹۹۸)

پرسشنامه وسواس مرگ – عبدالخالق (۱۹۹۸)

وسواس مرگ: یکی از راه هایی که باورهای مذهبی از آن طریق سلامت روان را ارتقا می‌دهند، کاهش ترس از مرگ است. ترس از مرگ محرک نیرومند رفتار از جمله وابستگی های فرهنگی است. بر اساس نظریه مدیریت وحشت یادآوری فناپذیری با ایجاد اضطراب اضطراب فوق العاده، فرد را در جهت کاهش آن بر می‌انگیزد. اضطراب مرگ می‌تواند تهدید قابل توجهی برای بهزیستی روانی به شمار رود. این مسأله در مورد جوانان بیشتر صدق می‌کند؛ چرا که ترس از مرگ در این گروه بسیار قویتر از سالمندان است. وسواس‌، افکار، تکانه‌ها یا تصاویر تکرار شونده و مقاومی هستند که در پاره‌ای مواقع در طی اختلال به منزله‌ی امری اجباری و نامناسب تجربه می‌شوند و اضطراب یا درماندگی بارز را در فرد برمی‌انگیزانند.

به منظور بررسی وسواس مرگ می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۵ گویه و سه مولفه نشخوار مرگ، سلطه مرگ و عقاید تکراری مربوط به مرگ می‌باشد که از پژوهش معتبر عبدالخالق (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.