پرسشنامه پذیرش گذشته – سنتور و زورف (۱۹۹۴)

پرسشنامه پذیرش گذشته – سنتور و زورف (۱۹۹۴)

پذیرش گذشته: پیامد مثبتی از فرایند مرور زندگی که موجب ارزیابی مجدد و حل وفصل مشکلات و در نتیجه انسجام و یکپارچگی شخصیت فرد می شود.

به منظور سنجش و ارزیابی پذیرش گذشته می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه و دو زیر مقیاس پذیرش گذشته و مرور خاطرات گذشته می‌باشد که از پژوهش معتبر سنتور و زورف (۱۹۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.