پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C) – باربانلی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان (BFQ-C) – باربانلی و همکاران (۱۹۹۸)

به منظور ارزیابی پنج عامل بزرگ شخصیت در کودکان ۸ تا ۱۴ سال می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۵ گویه و ابعاد برون گرایی، سازش یافتگی، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، عقلانی/گشودگی می‌باشد که از پژوهش معتبر باربانلی و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفته است.