پرسشنامه پیوند با مدرسه – قاضی طباطبائی و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه پیوند با مدرسه – قاضی طباطبائی و همکاران (۱۳۸۹)

پیوند با مدرسه علاقه و دلبستگی دانش آموزان به معلمان، کارکنان و مدیران و غرور نسبت به مدرسه خود است.

به منظور سنجش و ارزیابی پیوند با مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و ابعاد دلبستگی به معلم، دلبستگی به مدرسه، مشارکت در مدرسه و تعهد به مدرسه می‌باشد که از پژوهش معتبر قاضی طباطبائی و همکاران (۱۳۸۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.