پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی – اسنل (۱۹۹۵)

پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی – اسنل (۱۹۹۵)

خودپنداره جنسی: در نظر گرفتن علل و مولفه­های مختلف تاثیرگذار بر عملکرد ارتباطی و جنسی زوج­ها در مراحل مختلف ارتباط صمیمانه و جنسی زوج­ها و استفاده از فنون و تلفیق آن­ها تحت عنوان بسته­ی درمانی چندبُعدی غیرداروئی که شامل فنون سنتی مثل چلاندن و فن شروع – توقف به همراه روش­ها و فنون انفرادی که عبارتند از آموزش تنش­زدایی فیزیولوژیکی با هدف تمرکز روی احساسات جسمانی و رهای از تنش جسمانی، فن کنترل عضله­ پوبکوکوکسی جوس، آموزش فن بازتوانی عضله پوبکوکوکسی جوس، فنون شناختی و رفتاری به موازات هم. که تمام این فنون در یک رابطه زوجی و در کانال تمرینات زوجی (تمرین لذت بردن از هم بر مبنای تمرکر حسی و تمرین تنش­زدایی بر مبنای کشف اندام تناسلی توسط شریک) قرار می­گیرند.

به منظور ارزیابی خودپنداره جنسی نزد افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰۰ گویه و ابعاد اضطراب جنسی، خودکارآمدی جنسی، هوشیاری جنسی، انگیزش اجتناب از سکس پرخطر، کنترل جنسی بر اساس شانس، اشتغال ذهنی، جرات ورزی جنسی، خوش بینی جنسی، خود سرزنشی با مشکل جنسی، پایش جنسی، انگیزش جنسی، مدیریت مشکل جنسی، اعتماد جنسی، رضایت جنسی، کنترل جنسی توسط دیگران، طرحواره جنسی، ترس از سکس، پیشگیری از مشکل جنسی، افسردگی جنسی و کنترل جنسی درونی می‌باشد که از پژوهش معتبر اسنل (۱۹۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.