پرسشنامه کامیابی BIT – سو و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه کامیابی BIT – سو و همکاران (۲۰۱۴)

به منظور سنجش کامیابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سو و همکاران (۲۰۱۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.