پرسشنامه کانون کنترل خارجی – رینجر و باس (۲۰۰۰)

پرسشنامه کانون کنترل خارجی – رینجر و باس (۲۰۰۰)

کانون کنترل خارجی: مردم با داشتن حس تحت کنترل بودن از طریق منابع خارجی، فکر می کنند که نیروهای خارجی و باورهای آنها توسط دیگران کنترل می‌شوند. از این رو، افراد با داشتن چنین حسی، بر این تفکر هستند که هرچه برایشان رخ می دهد نتیجه کار خود آنها نیست. در نتیجه آنها غیر محتمل است که تغییرات رفتار را به دلیل عدم وجود کنترل بر نتایج موقعیت ها ایجاد کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی کانون کنترل خارجی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر رینجر و باس (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.