پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (CEI‐II) کشدان و همکاران (۲۰۰۹)

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف (CEI‐II) کشدان و همکاران (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی رفتار کنجکاوی و اکتشاف در بین افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و دو بعد کشش (انگیزه برای یادگیری و کسب دانش و تجربیات جدید) و پذیرش (تمایل برای پذیرش طبیعت غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی زندگی هر روزه) می‌باشد که از پژوهش معتبر کشدان و همکاران (۲۰۰۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.