پرسشنامه کودک آزاری محمد خانی – ۳۸ سوالی و ۴ بعدی

پرسشنامه کودک آزاری محمد خانی – ۳۸ سوالی و ۴ بعدی

به منظور سنجش کودک آزاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۸ گویه و ابعاد کودک آزاری عاطفی یا روان شناختی، غفلت، کودک آزاری جسمی و کودک آزاری جنسی می‌باشد که از پژوهش معتبر محمد خانی و همکاران (۲۰۰۳) استخراج شده‌اند.