پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

پرسشنامه کیفیت ارتباط با مشتری – فیروزی (۱۳۹۳)

به گفته گوماسون (۱۹۸۷) کیفیت ارتباط با مشتری، یک رابطه تعاملی کیفی بین مشتری و موسسه است و می تواند به رابطه طولانی مدت کمک کند، به طور کلی ادبیات بازاریابی نشان دهنده نقش اساسی رضایت، تعهد و اعتماد در کیفیت رابطه با مشتری است.

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت ارتباط با مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه و دو بعد اعتماد و رضایتمندی مشتری می‌باشد که از پژوهش معتبر فیروزی (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.