پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس (۱۹۸۵)

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس (۱۹۸۵)

به منظور سنجش کیفیت زندگی بیماران قلبی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷۰ گویه و ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی-معنوی، سلامت اقتصادی- اجتماعی و سلامت خانوادگی می‌باشد که از پژوهش معتبر فرانس و پاورس (۱۹۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.