پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد – دی لئو و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان لیپاد – دی لئو و همکاران (۱۹۹۸)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی سالمندان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و ابعاد عملکرد جسمی، مراقبت از خود، افسردگی و اضطراب، عملکرد ذهنی (شناختی)، عملکرد اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد جنسی می‌باشد که از پژوهش معتبر دی لئو و همکاران (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ مورد تأیید قرار گرفته است.