پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان PedsQL – وارنی و همکاران (۲۰۰۳)

پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان PedsQL – وارنی و همکاران (۲۰۰۳)

کیفیت زندگی یک احساس کلی از سلامتی و توانایی و شرکت در فعالیت‌های معمولی، تعامل با دیگران، سازگاری با رویدادهای شناختی، عاطفی، فیزیکی و ایجاد کنترل در زندگی در تجربه بیماری می‌باشد امروزه تامین سلامت مردم یکی از چالش های عمده کشورهاست، آمارها نشان می دهد که بزرگ ترین نسل کودکان از نظر تعداد، مربوط به عصر حاضر می باشد. ایران با بیش از ۱۵ میلیون نفر (۱۹ -۱۰ سال) یکی از جوان ترین جوامع دنیا محسوب می شود. کودکان جمعیت منحصر به فرد با نگرانی ها و نیازهای خاص بهداشتی می باشند. توجه به سلامت کودکان از اهداف توسعه هزاره و از رسالت های کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت می باشد. در سراسر جهان، علاقمندی روزافزونی در سنجش کیفیت زندگی پدید آمده که برای ارزیابی وضعیت سلامت جسمانی، روانی و رفاه اجتماعی افراد مفید بوده و به طور بالقوه در زمینه اطلاع رسانی برای تصمیم گیری پرسنل بهداشتی درمانی نقش عمده ای ایفا می نماید. طیف وسیعی از ابزارها برای سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت موجود است. اخیراً، ابزارهای کیفیت زندگی ترجمه شده ای برای استفاده در طیف گسترده ای از فرهنگ های جوامع غربی و غیرغربی به کار گرفته شده اند. یکی از ابزارهایی که به طور گسترده در زمینه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان به کار رفته، ۴٫۰ ™ PedsQL می‌باشد.

به منظور بررسی کیفیت زندگی کودکان می توان از پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی کودکان PedsQL 4.0 که توسط وانی و همکاران (۲۰۰۳) طراحی شده است، استفاده کرد. پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی کودکان نسخه ۴ مربوط به بررسی کیفیت زندگی کودکان گروه سنی ۲ تا ۱۶ سال می باشد. پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی کودکان شامل ۲۳ عبارت جداگانه است. در این پرسشنامه عملکرد کودک در ۴ زیر مقیاس جداگانه‌ شامل: زیر مقیاس عملکرد فیزیکی (۸ عبارت)، زیر مقیاس عملکرد عاطفی (۵ عبارت)، زیر مقیاس عملکرد اجتماعی (۵ عبارت) و زیر مقیاس عملکردتحصیلی (۵ عبارت) مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.