پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری (QUALPAC) – واندلت و آگر (۱۹۷۴) – ۶۵ گویه ای

پرسشنامه کیفیت مراقبت پرستاری (QUALPAC) – واندلت و آگر (۱۹۷۴) – ۶۵ گویه ای

کیفیت مراقبت پرستاری: رفع نیازهای بیماران از طریق مراقبتی هدفمند همراه با ارتباط مناسب، حمایت، احترام متقابل و مسئولیت پذیری و پاسخگویی.کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار یکی از ارکان اصلی مراقبت‌های سلامت و به معنی پرهیز از وارد شدن هرگونه صدمه و جراحت به بیمار در حین ارائه مراقبت‌های سلامتی است، به‌بیان‌دیگر منظور از ایمنی درجه رهایی و خلاصی از خطر غیرقابل‌قبول یک آسیب یا خطر می‌باشد؛ و امروزه یکی از مباحث مهم جامعه پزشکی و سازمان بهداشت جهانی  در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که بیماران را در تمامی عرصه‌های خدمات سلامت متأثر می‌سازد. کیفیت مراقبت پرستاری، مجموعه عواملی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حوادث ناگوار قابل پیشگیری و کیفیت و نتایج حفظ ایمنی بیمار در مراقبت‌ها و همچنین برنامه ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات را توسعه می بخشد.

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت مراقبت پرستاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶۵ گویه و سه بعد جسمی، ارتباطی و روانی-اجتماعی می‌باشد که از پژوهش معتبر واندلت و آگر (۱۹۷۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.