پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش بازار: در اصل گرایش بازار نمایانگر پاسخ شرکت ها به نیازهای کنونی بازار می باشد و به عنوان یک فرهنگ سازمانی که به طور کارا و اثربخش، رفتارهای ضروری برای ایجاد یک ارزش برتر برای خریداران و به دنبال آن یک عملکرد برتر برای شرکت ها را پدید آورده است .

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر توکلی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.