پرسشنامه گرایش به قانون گریزی – میرفردی و فرجی (۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش به قانون گریزی – میرفردی و فرجی (۱۳۹۵)

قانون‌گریزی طیفی از رفتار است که از قانون‌گریزی دائمی، خشن و شدید (مثل سرقت، قتل و ..) تا قانون‌گریزی گاه به گاهی، غیر خشن و ضعیف (مثل ندادن مالیات، عبور از چراغ قرمز و…) را در برمی‌گیرد. به قانون‌گریزی نوع اول، قانون‌گریزی سخت و به قانون‌گریزی نوع دوم، قانون‌گریزی نرم می‌گویند.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان گرایش به قانون گریزی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و دو بعد رفتاری و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر میرفردی و فرجی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.