پرسشنامه گرایش به مصرف مواد – میرحسامی (۱۳۸۸)

پرسشنامه گرایش به مصرف مواد – میرحسامی (۱۳۸۸)

گرایش به مصرف مواد: باورها و نگرش های افراد دربارهی مواد و پیامدهای منفی و مثبت مصرف آن، در اصطلاح گرایش به مصرف مواد تعریف شده است. سوءمصرف مواد و اعتیاد یکی از جدیترین معضلات بشری در سال های اخیر و یکی از پیچیده ترین پدیده های انسانی است که پایه ها و بنیان های جامعه انسانی را به تحلیل می برد و پیشگیری از آن نیازمند کاربرد تئوری های متعدد در رشته های مختلف و تکنیک های متنوع است. دامنه تأثیرات اعتیاد از آن رو حایز اهمیت است که علاوه بر فرد معتاد، خانواده و دوستان نیز در معرض آثار ویرانگر آن قرار خواهند گرفت .

به منظور بررسی میزان تمایل به اعتیاد (گرایش به مصرف مواد) می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ سئوال و سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی می‌باشد که از پژوهش معتبر میرحسامی (۱۳۸۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.