پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها تعریف کرده اند. از نظر لامپکین و دس (۱۹۹۶) گرایش کارآفرینانه عبارت است از فرایندها، تجارب و فعالیت های تصمیم‌گیری که منجر به ورود جدیدی می‌گردد. میلر عنوان می‌کند: “یک سازمان کارآفرینانه، سازمانی است که در نوآوری خدمات، محصول و بازار درگیر شده، برخی اقدامات مخاطره آمیز را به عهده گرفته و اولین سازمانی است که با نوآوری‌های پیشگام خود را در بازار مطرح کرده و رقبا را تحت فشار قرار می‌دهد”.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش کارآفرینانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و ابعاد نوآوری، پیشگامی و ریسک پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر رضائی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.