پرسشنامه یادگیری مادام العمر – وتزل و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه یادگیری مادام العمر – وتزل و همکاران (۲۰۱۰)

یادگیری مادام العمر: مفهومی که شامل مجموعه ای از فعالیت های خود آغازگری و مهارت های جستجوی اطلاعات است که انگیزه پایداری را در افراد برای یادگیری و توانایی شناخت نیازهای یادگیری خودش (فراشناخت) فعال می کند.

به منظور سنجش یادگیری مادام العمر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ابعاد باورهای مرتبط با یادگیری و انگیزش، مهارت جستجوی اطلاعات و توجه به صلاحیت های فردی می‌باشد که از پژوهش معتبر وتزل و همکاران (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.