پرسشنامۀ رایگان اضطراب شناختی لیندسای

پرسشنامۀ رایگان اضطراب شناختی لیندسای

پرسشنامۀ اضطراب شناختی که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های اضطراب همراهند و از یک نمونه درمان جویان مضطرب به دست آمده اند. 

شما می توانید به رایگان این پرسشنامه را دریافت و یا مشاهده کنید.