پرسشنامه رایگان اولویت بندی چالش های موجود در زمینه بانکداری الکترونیک

پرسشنامه رایگان اولویت بندی چالش های موجود در زمینه بانکداری الکترونیک

به منظور اولویت بندی چالش های موجود در زمینه بانکداری الکترونیک از دیدگاه مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۲ گویه و چالش های مدیریتی، چالش های فرهنگی اجتماعی و چالش های فنی می‌باشد.