پرسشنامه رایگان چک لیست بهداشت روانی (MHC) – کومار (۱۹۹۲)

پرسشنامه رایگان چک لیست بهداشت روانی (MHC) – کومار (۱۹۹۲)

به منظور اندازه گیری بهداشت روانی افراد می توان از چک لیست بهداشت روانی (MHC) استفاده کرد. این چک لیست دو بخش روانشناختی و جسمانی افراد را مورد سنجش قرار می دهد. از مجموع دو بخش روانشناختی و جسمانی، بهداشت روانی افراد مشخص می شود. چک لیست بهداشت روانی (MHC) به منظور تهیه ابزاری دستی برای تشخیص اشخاصی که بهداشت روانی ضعیفی دارند و به کمک ابزار تشخیصی روانی نیازمند هستند، شکل گرفته است. این چک لیست از پژوهش معتبر کومار (۱۹۹۲)  استخراج شده است و روایی و پایایی آن در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.