پرسشنامه کیفیت روابط زوجین – کوندی و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه کیفیت روابط زوجین – کوندی و همکاران (۲۰۱۶)

به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کوندی و همکاران (۲۰۱۶) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.