پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل مثانه و دفع ادرار Qualiveen-30 – کاستا و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل مثانه و دفع ادرار Qualiveen-30 – کاستا و همکاران (۲۰۰۱)

به منظور بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای مشکل مثانه و دفع ادرار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه و ابعاد نگرانی از محدودیت ها، فراوانی محدودیت ها، ترس ها و احساسات می‌باشد که از پژوهش معتبر کاستا و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.