پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – سرجی و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – سرجی و همکاران (۲۰۰۱)

کیفیت زندگی کاری: کیفیت زندگی کاری برنامه جامع و گستردهای است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیری آنها را در محیط تقویت می کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحولات یاری می رساند . به طور کلی کیفیت زندگی کاری در معنای وسیع آن به فلسفه‌ای از مدیریت اشاره دارد که شأن و منزلت کارکنان را بالا می‌برد، تغییراتی را در فرهنگ سازمانی ایجاد می‌کند و رفاه کالبدی (فیزیکی) و عاطفی کارکنان را بهبود می‌بخشد.

به منظور بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و هفت بعد نیازهای امنیت و سلامت، نیازهای اقتصادی و خانواده، نیازهای اجتماعی، نیازهای کرامت، نیازهای شکوفایی، نیازهای دانشی و نیازهای زیباشناسی می‌باشد که از پژوهش معتبر سرجی و همکاران (۲۰۰۱) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.