پرسشنامه گرایش به رفتارهای خرابکارانه – طوابیه و احمد (۲۰۱۰)

پرسشنامه گرایش به رفتارهای خرابکارانه – طوابیه و احمد (۲۰۱۰)

رفتارهای خرابکارانه: تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی به صورت مداوم و مکرر را خرابکاری می نامند. گرایش به رفتارهای خرابکارانه را به عنوان نوعی تخریب ارادی اموال به صورت تکرار شونده، مستمر با انگیزه های خاص تعریف کرده اند. گرایش به رفتارهای خرابکارانه در مدرسه به روحیه و رفتاری که در آن فرد تمایل به ویرانی اشیاء و اموال مدرسه مانند: نوشتن روی درب و دیوارهای کلاس، تخریب تخته سیاه یا بورد آموزشی و امکانات مدرسه دارد، اشاره دارد.

به منظور سنجش گرایش به رفتارهای خرابکارانه دانش آموزان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر طوابیه و احمد (۲۰۱۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.