پرسشنامه گرایش تکنولوژی – گاتیگنان و زورب (۱۹۹۷)

پرسشنامه گرایش تکنولوژی – گاتیگنان و زورب (۱۹۹۷)

گرایش تکنولوژی: گرایش تکنولوژی، توانایی یک شرکت در به رسمیت شناختن و انطباق شرکت با فن آوری های در حال ظهور است. شرکت های فن آوری گرا به سرمایه گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه و پرورش یک تعهد به استفاده از فن آوری های جدید در درون سازمان تمایل دارند. گرایش بازار و گرایش تکنولوژی هردو جهت تشویق شرکت پذیرفتن ایده های جدید می باشد. گرایش تکنولوژی می تواند به عنوان یک فلسفه ای از قدرت شرکت در استفاده از فناوری جدید تعریف شود.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش تکنولوژی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۶ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر گاتیگنان و زورب (۱۹۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.