پرسشنامه بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت‌های محلی

پرسشنامه بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت‌های محلی

به منظور بررسی نگرش‌ها نسبت به حکومت‌های محلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه بوده و دارای ابعاد عملکرد اقتصادی-ملی کشور و نگرش ها در زمینۀ نیاز به [...]